Health threatened by trade agreements
22/03/2018

Article in French below! 

Gezondheid bedreigd door handelsovereenkomsten

Handelsovereenkomsten kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Ze zorgen voor meer onzekere banen, ondermijnen de arbeidsomstandigheden en zetten de gezondheidszorg op grotere schaal open voor de markt. Dat is de analyse van de werkgroep “Determinanten van de internationale gezondheid” van Be-cause health en het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit.

 

Sinds de mislukking van de “Doha-ronde” (2004), bedoeld om belemmeringen voor de wereldhandel in een aantal sectoren te weg te nemen en de landbouwsubsidies te verminderen, verlopen de onderhandelingen over de internationale handel in een logica die afwijkt van wat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) voor ogen had. Politieke en geografische entiteiten zoals de VS of de EU sluiten vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s) met elkaar of afzonderlijk met individuele landen of groepen van landen. Deze zogenaamde “bilaterale” of regionale overeenkomsten, die veeleer een aanvulling zijn dan een vervanging van de multilaterale verplichtingen sinds de oprichting van de WTO (1995), hebben betrekking op een aantal sectoren die veel verder reiken dan alleen de producten: diensten, beleggingen, intellectuele eigendomsrechten, overheidsopdrachten, enz.

Vakbonden en organisaties uit het maatschappelijke middenveld verzetten zich hevig tegen de opgang van dergelijke bilaterale en regionale handelsakkoorden. Ze bevorderen immers de zakelijke belangen ten koste van het sociale en ecologische beleid van de staten, en herschrijven de regels van de wereldeconomie. Ze gaan soms ook verder dan de “loutere” opheffing van tarifaire belemmeringen voor de import en export en hebben een aanzienlijke invloed op de regelgeving inzake de productie van goederen en de sociale bescherming. De voorstanders van FTA beweren doorgaans dat deze een bijdrage leveren aan de economische groei en het scheppen van banen en daarmee het welzijn van allen verbeteren. Dit wordt grotendeels door de feiten weerlegd, en wel om verschillende redenen.

De staat wordt verzwakt of machteloos gemaakt

De eerste reden is dat vrijhandelsovereenkomsten systematisch resulteren in lagere overheidsinkomsten door de afschaffing of vermindering van de douanerechten. Resultaat: arme en/of kwetsbare landen zijn niet meer in staat om te investeren in het sociale beleid of het gezondheidsbeleid. Ook de dekking van de gezondheidszorg door de staat (voor zover die bestaat) wordt verzwakt, wat de toegang tot de gezondheidszorg en betaalbare geneesmiddelen beperkt. De tweede reden is dat de clausules van vrijhandelsovereenkomsten heel vaak de gezondheidszorg voor concurrentie openen, wat leidt tot verschijnselen zoals de privatisering van ziekenhuizen, de groeiende macht van de particuliere verzekeringen, een exodus van gezondheidswerknemers naar rijke landen, “medisch toerisme”, enz. Derde reden: een fundamentele gezondheidsdeterminant, de levenswijze, wordt ernstig verstoord door de openstelling van de markten. Zo werden tussen 1985 en 2000, toen de gemiddelde douanetarieven in Midden-Amerika daalden van 45% naar 6%, de deuren van verschillende landen snel geopend voor de import van andere voedingsmiddelen die minder voedzaam waren en aan de basis lagen van verschillende pathologieën: diabetes, hart- en vaatziekten, hypertensie, obesitas… Deze verspreiden zich nu in een razendsnel tempo in de Zuiderse landen. Vierde reden: vrijhandelsovereenkomsten dragen enorm bij aan milieuvervuiling en hebben zo een negatieve invloed op de gezondheid van iedereen.

Hoewel het causale verband minder zichtbaar is, wegen de impact van de geliberaliseerde handel op de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden zwaar op de gezondheid. De globalisering van de handel draagt bij aan de toename van informele banen, onzekere contracten en slechte arbeidsomstandigheden. De effecten op de gezondheid zijn evident.

Neem het voorbeeld van de werknemers in bananenplantages in Ecuador, de grootste exporteur van bananen in de wereld. De meesten onder hen werken onder precaire of tijdelijke contracten, zonder sociale zekerheid. Ze werken onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden: werkdagen van 14 uur leiden tot fysieke uitputting, overmatig gebruik van pesticiden leidt tot vergiftiging en diverse gezondheidsproblemen, het gebrek van de juiste beschermende kleding resulteert in arbeidsongevallen, enz. En dat alles voor een salaris dat vaak niet eens in de basisbehoeften van het gezin kan voorzien. Werknemers die zich organiseren in vakbonden worden geïntimideerd en gecriminaliseerd.

In 2016 tekende Ecuador een vrijhandelsakkoord met de EU, Colombia en Peru. De export naar Europa zal nog intensiever worden, wat zeker ten koste zal gaan van de gezondheid van werknemers.

Cosmetische aanpassingen

In de afgelopen twintig jaar werden inderdaad diverse bepalingen inzake arbeid geïnspireerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) opgenomen in vrijhandelsovereenkomsten. Het verdrag tussen de EU en Ecuador, bijvoorbeeld, bevat een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling. Dergelijke bepalingen hebben een aantal positieve effecten gehad, zoals efficiëntere inspecties. Maar in de meeste gevallen gaat het slechts om cosmetische of theoretische aanpassingen, omdat ze zijn opgesteld zonder de betrokkenheid van de belanghebbenden (in de eerste plaats de sociale partners) of omdat de controlemechanismen voor bestendiging en generalisatie ontbreken. Geen controle op de normen? Geen sanctie mogelijk!

Indien de groei van de werkgelegenheid als gevolg van vrijhandelsakkoorden resulteert in het handhaven van precaire of informele arbeidssituaties, zal dit de gezondheid van de werknemers niet ten goede komen. De liberalisering van de gezondheidszorg mag nooit worden opgenomen in dergelijke verdragen of in enige vorm van handelsovereenkomsten. Laatstgenoemde zijn alleen wenselijk als ze gepaard gaan met reëel bindende sociale en ecologische clausules die worden ondersteund door een sterk stelsel van sociale bescherming en worden gecontroleerd door het maatschappelijke middenveld en de vakbonden. Alleen fatsoenlijk werk voor iedereen kan de gezondheid van de werknemers en hun families te waarborgen.

Dit artikel is een samenvatting van een hoofdstuk geschreven door de werkgroep “Determinanten van de internationale gezondheid” van Be-cause health en het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit voor Global Health Watch 5.

Global Health Watch is het alternatieve rapport over de internationale gezondheid. Het rapport zal worden voorgesteld op 29 maart 2018 in Brussel tijdens een seminar over de internationale gezondheid.

Mis dit evenement niet! Bekijk het volledige programma en praktische info

 

La santé, menacée par les accords commerciaux

Les accords commerciaux ont des impacts potentiellement très néfastes sur la santé. Ils multiplient les jobs précaires, fragilisent les conditions de travail et ouvrent plus largement le secteur de la santé au marché. Voici l’analyse du Groupe de travail “Déterminants de la santé internationale” de Be-cause Health et de la Plate-forme d’action Santé et Solidarité.

Depuis l’échec du “cycle de Doha” (2004), censé lever les obstacles au commerce mondial dans une panoplie de secteurs et réduire les subventions agricoles, les négociations sur le commerce international se tiennent dans une logique qui n’est plus celle voulue par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Des entités politiques et géographiques comme les États-Unis ou l’Union européenne concluent des accords de libre-échange (ALE) entre elles ou, individuellement, avec un seul pays ou des groupes de pays. Ces accords dits “bilatéraux” ou régionaux, qui complètent plus qu’ils ne remplacent les engagements multilatéraux pris depuis la création de l’OMC (1995), portent sur une diversité de secteurs qui dépasse largement les seuls produits: services, investissements, droits de propriété intellectuelle, marchés publics, etc.

 

Les organisations syndicales et issues de la société civile dénoncent avec fermeté la multiplication de tels accords commerciaux bilatéraux et régionaux. Ils favorisent en effet les intérêts des entreprises au détriment des politiques sociales et environnementales des États, et réécrivent les règles qui régissent l’économie mondiale. Ils s’aventurent aussi plus loin que la “simple” levée des barrières tarifaires sur les importations et les exportations, influençant considérablement les règles de production de biens et les normes de protection sociale. Les partisans des ALE ont coutume de prétendre que ceux-ci contribuent à la croissance économique et à la création d’emplois et, de là, à l’amélioration du bien-être de tous et toutes. Mais ces affirmations sont largement démenties par les faits, et cela pour plusieurs raisons.

L’État affaibli ou impuissant

La première est que les ALE entraînent systématiquement une diminution des recettes publiques par l’abolition ou la réduction des droits de douane. Résultat: les pays pauvres et/ou fragilisés ne sont plus en mesure d’investir dans les politiques sociales ni, singulièrement, dans les politiques de santé. De même, la couverture des soins de santé par l’État (lorsqu’elle existe) s’en retrouve affaiblie, réduisant l’accès de la population aux soins de santé et médicaments vendus à un prix abordable. La deuxième raison est que les clauses des ALE ouvrent très souvent les soins de santé à la concurrence, ce qui aboutit à des phénomènes comme la privatisation des infrastructures hospitalières, la montée en puissance des assurances privées, l’exode du personnel soignant vers les pays riches, le “tourisme médical”, etc. Troisième raison: un déterminant de santé aussi fondamental que le style de vie est profondément perturbé par l’ouverture des marchés. Ainsi, entre 1985 et 2000, lorsque les tarifs douaniers moyens de l’Amérique Centraleont chuté de 45 à 6 %, les portes de plusieurs pays concernés se sont rapidement ouvertes à l’importation d’une alimentation transformée, beaucoup plus pauvre sur le plan nutritionnel et à l’origine de diverses pathologies: diabète, maladies cardio-vasculaires, hypertension, obésité… Celles-ci se répandent maintenant à une vitesse galopante dans les pays du Sud. Quatrième raison : les ALE contribuent énormément à la pollution de l’environnement, affectant ainsi la santé de tous et toutes.

Enfin, last but not least et malgré une relation de cause à effet moins visible, c’est par son impact sur l’emploi et les conditions de travail que le commerce libéralisé pèse  lourdement sur la santé. La mondialisation du commerce contribue en effet à multiplier les jobs informels, les contrats précaires et les conditions de travail pénibles. Les effets sur la santé sont évidents.

Prenons l’exemple des travailleurs/euses dans les plantations de bananes en Équateur, premier pays exportateur de bananes au monde. La majorité d’entre eux/elles ont un contrat précaire ou temporaire, sans sécurité sociale. Ils/elles travaillent dans des conditions nocives et dangereuses : journées de 14 heures conduisant à l’épuisement physique, usage excessif de pesticides causant intoxication et différentes problèmes de santé, manque de vêtements de protection appropriés induisant des accidents du travail, etc. Tout ça pour un salaire qui souvent ne couvre même pas les besoins de base de la famille. Ceux et celles qui s’organisent dans des syndicats sont intimidé.e.s et criminalisé.e.s.

En 2016, l’Équateur a ratifié à l’accord de libre-échange de l’UE avec la Colombie et le Pérou. Les exportations vers l’Europe vont encore s’intensifier, certainement aux dépens de la santé des travailleurs/euses.

Des améliorations cosmétiques

Certes, depuis une vingtaine d’années, diverses dispositions relatives au travail inspirées par l’Organisation internationale du travail (OIT) ont été intégrées aux accords de libre-échange. L’accord de l’UE avec l’Équateur, par exemple, comprend un chapitre sur le commerce et le développement durable. Ce type de dispositions a eu quelques effets positifs ici et là, comme des inspections plus efficaces. Mais, dans la majorité des cas, ces améliorations sont simplement cosmétiques ou théoriques, soit parce qu’elles se font sans l’implication des parties prenantes (au premier rang desquelles les partenaires sociaux), soit parce qu’elles sont dépourvues de mécanismes de contrôle assurant leur pérennisation et leur généralisation. Pas de contrôle sur les normes? Pas de sanction possible!

Au final, si la croissance de l’emploi induite par les accords de libre-échange aboutit essentiellement  à renforcer les situations d’emploi précaire ou informel, la santé des travailleurs n’en sortira pas gagnante. La libéralisation des soins de santé ne devrait jamais figurer dans de tels accords ni dans toute forme d’accords commerciaux. Ces derniers ne sont souhaitables que s’ils sont assortis de clauses sociales et environnementales réellement contraignantes, soutenus par un système fort de protection sociale et surveillés par la société civile et les forces syndicales. Seul le travail décent pour tous est susceptible d’assurer la santé des travailleurs et de leurs familles.

Cet article synthétise un chapitre écrit par le Groupe de travail « Déterminants de la santé internationale » de Be-cause health et la Plate-forme d’action Santé et Solidarité pour le Global Health Watch 5.

Le Global Health Watch est le rapport alternatif sur la santé internationale. Le 29 mars 2018, il sera lancé à Bruxelles lors d’un séminaire sur la santé internationale.

Ne manquez pas cet évènement ! Regardez le programme complet et les infos pratiques